Licytacja: nieruchomość w Cięcinie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Adriana Bidzińska Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 31-08-2022 r.na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości w postaci:

obj. KW BB1Z/00115996/5, położona w Cięcinie przy ul. Św. Katarzyny 180, gmina Węgierska Górka, składająca się z jednej działki ewidencyjnej: – 4600/36 o pow. 0.0947ha

Nieruchomość zabudowana murowanym z pustaka wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, nie podpiwniczonym, piętrowym z użytkowym poddaszem, z dachem dwuspadowym krytym dachówką betonową, z dobudowanym od strony północno-wschodniej budynkiem warsztatowo-garażowym. Rozpoczęto budowę w 2006r. oddano budynek do użytku w 2010r.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49.640,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 10 1050 1070 1000 0090 9222 0533 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu
ul. Kościuszki 69, 34-300 Żywiec

tel./fax +48 33 8638193
zywiec.bidzinska@komornik.pl

Adres skrzynki ePUAP
/adriana_bidzinska/domyslna
/adriana_bidzinska/ezbiegi

Adres skrzynki EPU
E-Sąd- 1765

Godziny otwarcia kancelarii:
pon.-pt. 07:00- 15:00

Przyjęcia interesantów:
wtorek: 10:00-14:00

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski SA
NR KONTA: 10 1050 1070 1000 0090 9222 0533

Menu