Licytacja: ruchomości w Lipowej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Adriana Bidzińska Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu w Żywcu ul. Kościuszki 69 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-12-2022 roku o godz. 10.00 odbędzie się w miejscu zamieszkania dłużnika, tj. pod adresem 34-324 Lipowa, ul. Bindowa 2 pierwsza licytacja ruchomości.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

      
Lp.Nr prot.Opis licytowanej ruchomościilośćWartość szacunkowa w zł.
jednostkowa
netto
jednostkowa
brutto
11przyczepa lekka TEMA BOX SZY8UY3, VIN
SWH2360S0HB100886, rok prod.2017
1,002.600,00 zł1.950,00 zł
22Opel Zafira kombi, SZY44023, VIN
W0L0AHM75A2119637, rok prod.2010,
benzyna, przebieg ok. 280 710, pojemność
silnika 2 198
1,0020.500,00 zł15.375,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje sie; pozostałym licytantom rękojmię zwraca sie niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa sie koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 (1) kpc). Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy zł.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Na zakupione ruchomości Komornik nie udziela gwarancji i rękojmi oraz nie odpowiada za stan techniczny. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w godzinach od 09:00 do 10:00 pod adresem w.w

UWAGA! Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu
ul. Kościuszki 69, 34-300 Żywiec

tel./fax +48 33 8638193
zywiec.bidzinska@komornik.pl

Adres skrzynki ePUAP
/adriana_bidzinska/domyslna
/adriana_bidzinska/ezbiegi

Adres skrzynki EPU
E-Sąd- 1765

Godziny otwarcia kancelarii:
pon.-pt. 07:00- 15:00

Przyjęcia interesantów:
wtorek: 10:00-14:00

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski SA
NR KONTA: 10 1050 1070 1000 0090 9222 0533