Licytacja: nieruchomości zabudowane w Węgierskiej Górce

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Adriana Bidzińska Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23-11-2022 r. o godz 10:00 w sali nr 46 Sądu Rejonowego w Żywcu odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
Dwie nieruchomości zabudowane halą produkcyjną z zapleczem biurowo-socjalnym i wiatą stalową, stanowiące gospodarczą i zwartą całość. Nieruchomości położone w Węgierskiej Górce przy ul. Kościuszki 32, obj. dwoma księgami wieczystymi:

KW BB1Z/00081688/5 składająca się z dwóch działek:
– 1022/11 o powierzchni 0.0136ha
– 1022/20 o powierzchni 0.0649ha
Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0.0785ha

KW BB1Z/00084288/2 składająca się z dwóch działek:
– 1022/9 o powierzchni 0.0876ha
– 1022/13 o powierzchni 0.0364ha
Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0.1240ha
Łączna powierzchnia dwóch nieruchomości wynosi: 0.2025ha.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.268,400 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 951.300,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 126.840,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem VAT.
Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych .

Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu
ul. Kościuszki 69, 34-300 Żywiec

tel./fax +48 33 8638193
zywiec.bidzinska@komornik.pl

Adres skrzynki ePUAP
/adriana_bidzinska/domyslna
/adriana_bidzinska/ezbiegi

Adres skrzynki EPU
E-Sąd- 1765

Godziny otwarcia kancelarii:
pon.-pt. 07:00- 15:00

Przyjęcia interesantów:
wtorek: 10:00-14:00

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski SA
NR KONTA: 10 1050 1070 1000 0090 9222 0533