Licytacja: nieruchomości w Żywcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Adriana Bidzińska Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19-01-2023 r. o godz 13:00 w sali nr 46 Sądu Rejonowego w Żywcu odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
Lokal mieszkalny – prawo odrębnej własności do lokalu mieszkalnego – położony w Żywcu na os. 700-lecia 1/95. Dla lokalu prowadzona jest KW BB1Z/00129552/2 przez Sąd Rejonowy w Żywcu, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Lokal mieszkalny składa się z jednego pokoju przedpokoju, kuchni, łazienki z WC o łącznej powierzchni użytkowej 28m2.
Znajduje się na I piętrze w bloku czteropiętrowym.

Z własnością lokalu związany jest udział 59/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Budynek w którym usytuowany jest lokal to blok mieszkalny, wielorodzinny, znajdujący się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Gronie w Żywcu, położony na działce o numerze ewidencyjnym 1720/12, obj. KW BB1Z/00113475/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 136.800,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 102.600,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 13.680,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem VAT.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych .

Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu
ul. Kościuszki 69, 34-300 Żywiec

tel./fax +48 33 8638193
zywiec.bidzinska@komornik.pl

Adres skrzynki ePUAP
/adriana_bidzinska/domyslna
/adriana_bidzinska/ezbiegi

Adres skrzynki EPU
E-Sąd- 1765

Godziny otwarcia kancelarii:
pon.-pt. 07:00- 15:00

Przyjęcia interesantów:
wtorek: 10:00-14:00

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski SA
NR KONTA: 10 1050 1070 1000 0090 9222 0533