Licytacja: nieruchomości w Węgierskiej Górce

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Adriana Bidzińska Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 28-02-2023 r. o godz 10:00 w sali nr 46 Sądu Rejonowego w Żywcu odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:Dwie nieruchomości zabudowane halą produkcyjną z zapleczem biurowo-socjalnym i wiatą stalową, stanowiące gospodarczą i zwartą całość. Nieruchomości położone w Węgierskiej Górce przy ul. Kościuszki 32, obj. dwoma księgami wieczystymi:
KW BB1Z/00081688/5 składająca się z dwóch działek:

– 1022/11 o powierzchni 0.0136ha
– 1022/20 o powierzchni 0.0649ha

Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0.0785ha

KW BB1Z/00084288/2 składająca się z dwóch działek:
– 1022/9 o powierzchni 0.0876ha
– 1022/13 o powierzchni 0.0364ha

Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0.1240ha

Łączna powierzchnia dwóch nieruchomości wynosi: 0.2025ha.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.268,400 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 845.600,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 126.840,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem VAT.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych .

Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu
ul. Kościuszki 69, 34-300 Żywiec

tel./fax +48 33 8638193
zywiec.bidzinska@komornik.pl

Adres skrzynki ePUAP
/adriana_bidzinska/domyslna
/adriana_bidzinska/ezbiegi

Adres skrzynki EPU
E-Sąd- 1765

Godziny otwarcia kancelarii:
pon.-pt. 07:00- 15:00

Przyjęcia interesantów:
wtorek: 10:00-14:00

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski SA
NR KONTA: 10 1050 1070 1000 0090 9222 0533