Licytacja: nieruchomości w miejscowości Żywiec

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Adriana Bidzińska Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu zawiadamia na podstawie art. 1013(6) kpc w związku z art. 867 kpc , że w dniu 05-12-2023 r. o godz 10.00 w kancelarii Komornika odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości należącej do dłużnika Kaja Żywiec sp. z o.o.w postaci:

  • działka nr 7284/3, 7284/4 położonej w Żywiec posiadającej założoną księgę wieczystą o nr BB1Z/00098509/9 w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w ŻYWIEC,
  • działka nr 7287/2 położonej w Żywiec posiadającej założoną księgę wieczystą o nr BB1Z/00124857/5 w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w ŻYWIEC,
  • działka nr 7284/1 położonej w Żywiec posiadającej założoną księgę wieczystą o nr BB1Z/00147731/3 w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w ŻYWIEC

Działki niezabudowane, nieogrodzone, nieuzbrojone, jedynie działka 7284/1 posiada dostęp do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Działki tworzą zwarty obszar o nieregularnym kształcie o powierzchni płaskiej. Natomiast każda działka jest w kształcie wydłużonego prostokąta
Jedynie działa 7284/1 posiada dostęp do drogi publicznej /ulicy Piaskowej.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren na którym położone są wyceniane działki znajduje się w jednostce planu oznaczonej, symbolem:

  • „13MN1” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w budynkach, o powierzchni maksimum 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego
  • KDd – tereny publicznych dróg dojazdowych w niewielkim zakresie dotyczy działki 7284/1

1.Nieruchomość BB1Z/00098509/9 oszacowana jest na kwotę: 180.963,75 zł brutto.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1/2 wartości oszacowania tj. kwotę: 90.481,88 zł brutto

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 18.096,38 złbrutto najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

2.Nieruchomość BB1Z/00124857/5 oszacowana jest na kwotę: 110.700,00 zł brutto.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1/2 wartości oszacowania tj. kwotę:55.350,00 zł brutto.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 11.070,00 zł brutto najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

3.Nieruchomość BB1Z/00147731/3 oszacowana jest na kwotę: 53.960,10 zł brutto.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1/2wartości oszacowania tj. kwotę: 26.980,05 zł brutto.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 5.396,01zł brutto najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
rachunek bankowy 10 1050 1070 1000 0090 9222 0533 ING Bank Śląski S.A.

Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu
ul. Kościuszki 69, 34-300 Żywiec

tel./fax +48 33 8638193
zywiec.bidzinska@komornik.pl

Adres skrzynki ePUAP
/adriana_bidzinska/domyslna
/adriana_bidzinska/ezbiegi

Adres skrzynki EPU
E-Sąd- 1765

Godziny otwarcia kancelarii:
pon.-pt. 07:00- 15:00

Przyjęcia interesantów:
wtorek: 10:00-14:00

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski SA
NR KONTA: 10 1050 1070 1000 0090 9222 0533