Licytacja: nieruchomości w miejscowości Rycerka Dolna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Adriana Bidzińska Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu
zawiadamia na podstawie art. 1013(6) kpc w związku z art. 867 kpc , że w dniu 24-10-2023 r. o godz 10.00 w kancelarii
Komornika odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości należącej do dłużnika Orawiec Piotr w postaci:
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Rycerka Dolna, w gminie Rajcza, powiat żywiecki. Nieruchomość obj. KW BB1Z/00150594/4, składa się z czterech działek ewidencyjnych o następujących numerach:
2013/88 – powierzchnia 0.0520ha
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 18.100,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1/2 wartości oszacowania tj. kwotę: 9.050,00 zł.

– 2050/1 – powierzchnia 0.0434ha
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 15.100,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1/2 wartości oszacowania tj. kwotę: 7.550,00 zł.

– 2013/66 – powierzchnia 0.0374ha
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2.300,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1/2 wartości oszacowania tj. kwotę: 1.150,00 zł.

– 2013/69 – powierzchnia 0.0576ha
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3.500,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1/2 wartości oszacowania tj. kwotę: 1.750,00 zł.

Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0.1904ha.
Nieruchomość/działki niezabudowane, nieogrodzone i nieuzbrojone. Działki położone na zboczu góry, nie stanowią funkcjonalnej całością. Działki to łąki, pastwiska oraz tereny leśne.
Nieruchomość przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z 2004r. pod tereny rolne i pod tereny projektowanych zalesień.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania każdej nieruchomości (działka nr 2013/88 i 2050/1) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych (działka nr 2013/66 i 2013/69)

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem VAT.
Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 09-09-2000 r. o podatku
od czynności cywilnoprawnych .
rachunek bankowy 10 1050 1070 1000 0090 9222 0533 ING Bank Śląski S.A.

Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu
ul. Kościuszki 69, 34-300 Żywiec

tel./fax +48 33 8638193
zywiec.bidzinska@komornik.pl

Adres skrzynki ePUAP
/adriana_bidzinska/domyslna
/adriana_bidzinska/ezbiegi

Adres skrzynki EPU
E-Sąd- 1765

Godziny otwarcia kancelarii:
pon.-pt. 07:00- 15:00

Przyjęcia interesantów:
wtorek: 10:00-14:00

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski SA
NR KONTA: 10 1050 1070 1000 0090 9222 0533