Licytacja: nieruchomości w miejscowości Czaniec

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Adriana Bidzińska Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14-12-2023 r. o godz 10.30 w sali nr 52 Sądu Rejonowego w Żywcu odbędzie się:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości należącej do Barbary Gorczycy i Grzegorza Gorczycy w postaci:
Nieruchomość obj. KW BB1Z/00123096/5, położona w miejscowości Czaniec, przy ul. Zielonej 49, w gminie Porąbka, składająca się z jednej działki ewidencyjnej o numerze:

– 257/32 o powierzchni 0.1455ha

Nieruchomość zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, częściowo podpiwniczonym, parterowym z nieużytkowym poddaszem, z dachem dwuspadowym krytym dachówką, budowanym w latach 40-tych ubiegłego wieku.
Budynek niezamieszkały, w niskim stanie kwalifikującym się do remontu kapitalnego .
Powierzchnia użytkowa mieszkalna (Pu) budynku wynosi: ok. 90m2
Powierzchnia zabudowy (Pz) budynku wynosi: 152m2
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Gminy Porąbka Uchwałą Nr XXVIII/185/09 z dnia 11 marca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka teren na którym położona jest wyceniana nieruchomość/ działka znajduje się w jednostce znaczonej symbolem:

C153MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 164.700,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 123.525,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 16.470,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem VAT.
Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 09-09-2000 r. o podatku
od czynności cywilnoprawnych .

rachunek bankowy:10 1050 1070 1000 0090 9222 0533 ING Bank Śląski S.A.

Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu
ul. Kościuszki 69, 34-300 Żywiec

tel./fax +48 33 8638193
zywiec.bidzinska@komornik.pl

Adres skrzynki ePUAP
/adriana_bidzinska/domyslna
/adriana_bidzinska/ezbiegi

Adres skrzynki EPU
E-Sąd- 1765

Godziny otwarcia kancelarii:
pon.-pt. 07:00- 15:00

Przyjęcia interesantów:
wtorek: 10:00-14:00

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski SA
NR KONTA: 10 1050 1070 1000 0090 9222 0533